Relaciona quina descripció correspon a cada element musical o tret caracterísitc de la música dels trobadors.

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.