Relaciona quina descripció correpon a cada element de la música o tret característic del cant gregorià.

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.