Com reconceixeríem la música contemporània? Omple els buits amb les paraules següents: CARÀCTER, RITME, FORMES, MATÍS, TIMBRE, HARMONIES, MELODIA.

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
El es torna més irregular i aperiòdic.
La és poc cantable. De vegades és inexistent.
El s'amplia amb nous sons i sorolls.
El s'extrema i se n'amplien les possibilitats.
Les són dissonants.
El s'accentua o es torna fred.
Les anteriors no s'usen.