Conceptes bàsics de química - 2

Exercici d'omplir buits

Omple els buits amb la paraula corresponent. En cas que aparegui un interrogant al costat del buit hi pots passar el ratolí per sobre i et donarà una pista.
Alguns àtoms es troben lliures, però la majoria s'uneixen amb altres àtoms. Els primers són els gasos i els segons s'uneixen o bé formant molècules o bé formant cristalls. Una molècula és la unió de dos o més àtoms. Existeixen molècules molt petites formades només per dos o tres àtoms i d'altres molt més grans formades per unions de més de mil àtoms. Aquestes darreres s'anomenen macromolècules (per exemple els glúcids, els lípids, les proteïnes...). Les molècules poden ser resultat de la unió d'àtoms iguals i llavors parlem d', o bé resultat de la unió d'àtoms diferents i llavors parlem de .

Un determinat material pot estar format només per una determinada substància (sigui element o compost) o bé per un conjunt de substàncies diferents. En el primer cas diem que aquell material és uns i en el segon cas que és una . Les mescles s'anomenen si els components que la formen estan perfectament barrejats de manera que és distingir-ne les diferents substàncies pures que el formen i si es poden distingir. Exiteixen diferents mètodes per separar les substàncies que conformen una mescla. Aquests mètodes són la , la , l', la , la i la .

La majoria de materials no són substàncies pures sinó que es troben en forma de mescles. La major part de mescles són mescles . Aquest tipus de mescles es poden anomenar també .

Les dissolucions poden estar formades per moltes subtàncies pures. Normalment però, n'hi ha una de majoritària que s'anomena . Les altres subtàncies s'anomenen . Per simplificar una mica treballarem exclusivament amb dissolucions formades només per dos components, és a dir un disolvent i un solut.

En les dissolucions té molta importància el concepte de concentració. La concentració d'una dissolució és la relació que hi ha entre la quantitat de i de . Les dissolucions doncs poden ser molt concentrades o molt poc concentrades, en aquest darrer cas es parla també de dissolucions . Agafem per exemple les begudes alcohòliques. Aquestes begudes són una dissolució homogènia formada per moltes susbtàncies pures (aigua, alcohol, sucres, aromes...). El component majoritari en totes elles és l'aigua. Per tant en aquestes begudes l'aigua és el . Existeixen diferents maneres d'expressar la concentració d'una dissolució. En grams per litre, en percentatge en pes o en volum i en molaritat. La quantitat de solut que es pot posar en una determinada quantitat de disolvent no és il·limitada. Arriba un moment que el solut ja no es pot disoldre.Quan s'arriba a aquest punt diem que la dissolució està . Depenent de la temperatura del disolvent es pot disoldre més o menys quantitat de solut. Pels sòlids quan més alta és la temperatura de la dissolució més solut hi cap. Pels gasos és al revés. És a dir quan més alta és la temperatura del disolvent menys quantitat de gas s'hi pot disoldre. La quantitat de solut que cap en una dissolució a una determinada temperatura s'anomena solubilitat.