Respon les següents preguntes de repàs sobre el video de la cèl·lula.